Regulamin

 • 2024-01-09

REGULAMIN PODMIOTU LECZNICZEGO WIKTORIAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Spis treści: 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cele i zadania
 3. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
 4. Struktura organizacyjna i miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
 5. Sposób kierowania oraz organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek Organizacyjnych
 6. Organizacja i przebieg obsługi pacjenta oraz procesu udzielania świadczeń Zdrowotnych
 7. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
 8. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
 9. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 10. Przepisy porządkowe
 11. Tryb składania skarg i wniosków
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego jest wewnętrznym dokumentem organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą (PWDL) – Wiktoriamed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwalonym przez Zarząd Spółki na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie określonym art. 24 w/w ustawy.

§ 2.

Niniejszy Regulamin organizacyjny PWDL określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez WIKTORIAMED Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a w szczególnoci:

1) cele i zadania podmiotu;
2) strukturę organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu leczniczego;
3) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
4) miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
5) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej    dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego;
6) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych  podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu.
7) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta;
8) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne
9) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego podmiotu leczniczego.

§3.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1) Regulamin – Regulamin organizacyjny PWDL – WIKTORIAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu;

2) Spółka – WIKTORAIMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

3). Kierownik –  Zarząd WIKTORIAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

4)  Ustawa – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, t.j. z dnia 9 listopada 2018 r. Dz. U. Z 2018 r., poz. 2190);

5)  Dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417, t.j. z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1318);

6) Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym;
7)  Personel – osoby, które świadczą pracę lub usługi w WIKTORIAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie zawartej ze Spółką umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także umowy o wolontariat, jak również praktykanci odbywający praktyki lub staże zawodowe, z wyłączeniem Zarządu i Dyrekcji WIKTORIAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

§ 4.

 1. WIKTORIAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Powstańców Śląskich 58A/U2, 53-333 Wrocław, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000848110, NIP nr 8992881774, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł. w całości pokrytym, wpisaną na listę podmiotów leczniczych prowadzoną przez Wojewodę Dolnośląskiego za numerem księgi 000000231128 jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w zakresie w jakim wykonuje działalność leczniczą.
 2. WIKTORIAMED Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr Księgi2. CELE I ZADANIA

§5.

Celem działania WIKTORAIMED  Sp. z o.o. jako PWDL jest przede wszystkim świadczenie działalności leczniczej przez wykwalifikowaną kadrę medyczną, a w szczególności świadczeń z zakresu poradni stomatologicznej (001) i pracowni RTG stomatologiczne (002).

§6.

Do zadań WIKTORIAMED Sp. z o.o. . należy w szczególności:

1) zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych;
2) sumienne wykonywanie obowiązków wynikających ze statusu podmiotu służby zdrowia, stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowych, przestrzeganie etyki zawodowej;
3) zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych;
4) stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości;
5) dbałość o efektywną organizację pracy i wykorzystanie bazy zabiegowej;
6) świadczenie usług medycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta;
7) działania promujące profilaktykę zdrowia i aktywizację.

 1. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
  ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§7.

WIKTORIAMED Sp. z o.o. prowadzi działalność leczniczą w zakresie: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

§ 8.

Zakres świadczeń udzielanych przez podmiot leczniczy obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowaną kadrę medyczną, a w szczególności świadczeń z zakresu poradni stomatologicznej (001) i pracowni RTG stomatologiczne (002).

 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
  I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§9.

W ramach WIKTORIAMED Sp. z o.o.  powołane są następujące komórki organizacyjne:

 1. Poradnia stomatologiczna.

W/w świadczenia opieki zdrowotnej, realizowane w pomieszczeniach zakładu leczniczego podmiotu leczniczego Spółki, udzielane są w lokalizacji przy ul. Powstańców Śląskich 58A/U2, 53-333 Wrocław.

 1. Pracownia RTG stomatologiczne

W/w świadczenia opieki zdrowotnej, realizowane w pomieszczeniach zakładu leczniczego podmiotu leczniczego Spółki, udzielane są w lokalizacji przy ul. Powstańców Śląskich 58A/U2, 53-333 Wrocław.

§ 10.

Wszystkie pomieszczenia podmiotu leczniczego odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalnosci leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 Ustawy.

 1. SPOSÓB KIEROWANIA ORAZ ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

I KOMÓREK ORGANIZACYJNCH ZAKŁADU LECZNICZEGO PODMIOTU LECZNICZEGO

§ 11.

 1. Działalnością WIKTORIAMED Sp. z o.o. kieruje Zarząd Spółki będący Kierownikiem PWDL, w rozumieniu przepisów Ustawy.
 2. Kierownik prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.
 3. Kierownikowi przysługują wszystkie obowiązki i uprawnienia, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12.

 1. Celem wsparcia działń zarządczych w podmiocie leczniczym Kierownik może powoływać/zatrudniać Personel administracyjno – biurowy oraz zawierać umowy z lekarzami, a także pielęgniarkami i inny Personel, konieczny do należytego wykonywania zadań przez WIKTORIAMED sp. z o.o.
 2. Osoby pełniące funkcje, o których mowa w ust. 1 podlegają wyłącznie Kierownikowi WIKTORIAMED Sp. z o.o.
 3. Kierownik realizuje swoje zadania samodzielnie lub za pośrednictwem upoważnionej osoby.

§ 13.

Do zadań Pracowników recepcji należy:

 1. organizacja bieżącej pracy w punkcie rejestracji,
 2. organizacja oraz nadzór nad prawidłowością obsługi pacjentów w punkcie rejestracji,
 3. dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 4. dbałość o należyte użytkowanie i stan techniczny sprzętu znajdującego się w punktach rejestracji i w podmiocie leczniczym;
 5. dbałość o prawidłowe i terminowe rozliczanie zrealizowanych świadczeń pobieranie opłat;
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd.

§ 14.

Do zadan poradni promocji zdrowia należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych z dziedziny poradni stomatologicznej i pracowni RTG stomatologiczne w ramach leczenia ambulatoryjnego, realizowanie kompleksowej opieki lekarskiej, badanie, diagnozowanie, leczenie oraz profilaktyka chorób, orzekanie o stanie zdrowia, a w razie potrzeby kierowanie na badania, leczenie specjalistyczne.

§ 15.

 1. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne oraz wszystkie osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego, efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym.
 2. Za prawidłowe współdziałanie w/w odpowiada Kierownik.

§ 16.

Gospodarka finansowa, rachunkowość oraz obsługa kadrowa WIKTORIAMED Sp. z o.o. są prowadzone na zasadach obowiązujących Spółkę.

 1. ORGANIZACJA I PRZEBIEG
  OBSŁUGI PACJENTA W PUNKCIE REJESTRACJI
  ORAZ PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 17.

 1. Wszystkie świadczenia realizowane w podmiocie, winny być wykonywane z należytą starannością, w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 2. WIKTORIAMED Sp. z o.o. organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności tych świadczeń w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby, które posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacje do ich wykonywania, potwierdzone stosownymi dyplomami, certyfikatami lub zaświadczeniami.

§ 18.

Osoby wykonujące zawód medyczny w podmiocie udzielają świadczeń zdrowotnych w sposób odpowiadający wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kierując się zasadami etyki zawodowej.

§ 19.

 1. Proces udzielania świadczeń rozpoczyna się w punkcie rejestracji (Recepcja), gdzie pacjenci zgłaszają się w celu ustalenia terminu udzielenia świadczenia. Rejestracja pacjentów odbywa się w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, mailowo bądź telefonicznie.
 2. Każdy pacjent informowany jest o terminie i miejscu planowanego świadczenia, a w przypadku osobistej rejestracji informację o planowanym świadczeniu otrzymuje na piśmie.
 3. W punkcie rejestracji, poza możliwością ustalenia daty świadczenia, pacjent może uzyskać informacje na temat świadczeń dostępnych w placówce, czasu oczekiwania, form i terminów zapisu, wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia, wyników badań niezbędnych podczas wizyty, miejsca wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych, zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz organizacji pracy placó
 4. Stanowisko punktu rejestracji objęte jest monitoringiem wizji i fonii. Monitoring wizji i fonii ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i współpracowników, ochrony mienia podmiotu leczniczego, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić podmiot leczniczy na szkodę oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących podmiotowi leczniczemu, pracownikom, współpracownikom, pacjentom, klientom lub narażających w/w podmiot i osoby na straty. Podmiot leczniczy prowadzi w punkcie rejestracji monitoring wizyjny i dźwięku z wykorzystaniem kamer. Monitoring obejmuje zarówno zapis danych z wizji i fonii. Do monitoringu ma dostęp podmiot leczniczy., który jest Administratorem Danych osobowych zebranych w wyniku w/w monitoringu wizji i fonii. Zakres danych przetwarzanych w wyniku stosowania monitoringu (rejestr obrazu i dźwięku z kamer, dane zawarte w poczcie elektronicznej, login użytkownika, adres e-mail, dane pacjentów, klientów) jest adekwatny do wyżej określonych celów

§ 20.

 1. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do uzyskiwania informacji o stanie swojego zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz do wglądu w dokumentację medyczną lub o braku takiego upoważnienia.

§ 21.

 1. Pacjenci zobowiązani są do zgłaszania się w punkcie rejestracji w ustalonym terminie. Ze względów organizacyjnych niezbędne jest zachowanie punktualności zgłoszeń.
 2. W przypadku gdy pacjent nie może stawić się w ustalonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym podmiot w każdy dostępny sposó
 3. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, pacjent jest informowany telefonicznie lub w inny dostępny sposób o zmianie tego terminu.

§ 22.

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania przez podmiot.
 2. W trakcie realizacji świadczenia pacjent ma prawo do uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniu.
 3. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie okrślonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu odpowiedniej informacji. W przypadku zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.
 4. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w trakcie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej – osoba udzielająca ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.

§ 23.

 1. Lekarz poradni specjalistycznej w trakcie porady lekarskiej w szczególności:
 • przeprowadza wywiad oraz badanie przedmiotowe,
 • określa rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu,
 • ustala plan leczenia,

4) w razie potrzeby wystawia skierowania, recepty lub zlecenia na wyroby medyczne, zasświadczenia o stanie zdrowia,

5) wypełnia dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.

 1. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§ 24.

 1. WIKTORIAMED Sp. z o.o. udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie.
 2. Świadczenia zdrowotne odpłatne realizowane są na podstawie indywidualnego rozliczenia z pacjentem poprzez zakup konkretnej usługi,
 3. Opłata za świadczenia zdrowotne ustalana jest na podstawie cennika świadczeń zdrowotnych. Pacjent przed rozpoczęciem udzielania świadczenia zapoznaje się z ceną świadczenia obowiązującą w podmiocie. Aktualny cennik dostępny jest w Recepcji. Cennik jest integralną częścią regulaminu stanowiący załącznik nr 1.
 4. Pacjent reguluje należność za usługę przed jej rozpoczęciem lub po jej wykonaniu.
 5. Zapłata za świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową, kartą płatniczą oraz przelewem bankowym.
 6. Każda indywidualna wpłata pacjenta musi zostać wprowadzona przez pracownika Recepcji do kasy fiskalnej, a pacjent otrzymuje paragon fiskalny.
 7. Na życzenie pacjenta, zamiast paragonu fiskalnego wystawiana jest faktura VAT.

§ 25.

 1. Pacjent ustala z pracownikiem Recepcji termin realizacji świadczeń, dokonując wyboru spośród terminów zaproponowanych przez pracownika Recepcji.
 2. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI DIAGNOSTYKI, LECZENIA, PIELĘGNACJI I REHABILITACJI PACJENTÓW ORAZ CIĄGŁOŚCI PRZEBIEGU PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 26

 1. Podmiot leczniczy, w tym lekarze, i pozostały personel zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, a także placówkami edukacyjnymi oraz innymi instytucjami, w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz cągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności poprzez kierowanie do innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecania badan laboratoryjnych niewykonywanych w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego, kierowanie na zabiegi specjalistyczne, o ile nie ma możliwości wykonania ich w zakładzie leczniczym pomiotu leczniczego. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi dzialalność leczniczą określają przepisy prawa oraz postanowienia ewentualnych umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami, a podmiotem leczniczym.

W ramach współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą podmiot leczniczy może przyjmować, konsultować, diagnozować i leczyć pacjentów na podstawie pisemnego zlecenia lekarza.

 1. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

§ 27.

 1. Spółka prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na pisemny wniosek:

1). pacjentowi którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawicielowi                 ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem dowodu          tożsamości;

2). podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów, w                  szczególności:
• podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
• organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom               samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w          zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w                      szczególności kontroli i nadzoru;
• podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia            2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia                   kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie
  prowadzonego postępowania;
 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed Wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 z poźn. zm.), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
 1. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 winno wyraźnie (literalnie) wskazywać, że dotyczy dostępu do dokumentacji medycznej danego pacjenta.
 3. Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

§ 28.

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1)w oryginale do wglądu w siedzibie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego

2)poprzez sporządzenie jej kopii,

3)poprzez sporządzenie jej odpisów lub wyciągów,

4) poprzez sporządzenie jej wydruków.

 1. W sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach dokumentacja może być wydana w oryginale z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu i za pokwitowaniem, jeżeli uprawniony organ lub podmiot (w tym pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona do wglądu w dokumentację) żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 2. Udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez:
  1) przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną dokumentacją,
  2) dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji,
  3) przekazanie papierowych wydruków – na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów.
  4. W przypadku gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej i jest udostępniana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona przez podmiot potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim podpisem i pieczątką, wraz z podaniem daty.

§ 29.

 1. Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta na pisemny wniosek.
 2. Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej może podjąć Kierownik WIKTORIAMED Sp. z o.o.
 3. W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe odmowa wraz z podaniem przyczyny wymaga zachowania formy pisemnej.
 4. W przypadku wydania dokumentacji medycznej w oryginale konieczne jest pozostawienie jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 5. Podmiot udostępnia dokumentację bez zbędnej zwłoki.

§ 30.

 1. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, podmiot nie pobiera od Pacjenta żadnych opłat.

§ 31.

 1. Dokumentacja może zostać wydana wyłącznie na podstawie decyzji osoby uprawnionej i po potwierdzeniu tożsamośći osoby odbierającej dokumentację z danymi wnioskodawcy.
 2. Wnioskodawca potwierdza osobisty odbiór dokumentacji własnoręcznym podpisem na Karcie wydania dokumentacji.
 3. Na wniosek osoby uprawnionej dokumentacja może zostać przesłana pocztową przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku na formularzu wydania dokumentacji należy odnotować nr nadawczy i załączyć potwierdzenie nadania oraz zwrotne potwierdzenie odbioru.

§ 32.

 1. Spółka oraz osoby świadczące w jej imieniu usługi lecznicze, mogą udzielać innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
 • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
 • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
 • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
 • obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

§ 33.

Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie przekazywania dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia pacjentów odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw pacjenta.

 1. PRZEPISY PORZĄDKOWE

§ 34.

 1. Każdy Pacjent korzystający z usług podmiotu zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem późniejszych zmian jego treści, które nastąpiły po dniu złożenia oświadczenia.
 2. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący jego wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest w Recepcji.
 3. Każdy pacjent korzystający z usług podmiotu zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w podmiocie, a niewynikających bezpośrednio z treści Regulaminu, w szczególności umieszczonych na tablicach informacyjnych, na drzwiach wejściowych, w Recepcji, przekazywanych ustnie przez pracowników podmiotu.

§ 35.

Na terenie podmiotu istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających.

§ 36.

 1. Pacjenci przebywający na terenie podmiotu zobowiązani są do poszanowania mienia będącego własnością podmiotu oraz należącego do innych pacjentów, jak również do zachowania czystości w pomieszczeniach z których korzystają.
 2. Za zniszczenia i kradzieże mienia, o którym mowa w ust. 1 pacjenci ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogó

§ 37.

 1. Pacjenci obowiązani są przestrzegać norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych pacjentów oraz personelu podmiotu.
 2. Pacjenci winni odnosić się kulturalnie i życzliwie do innych pacjentów i personelu podmiotu.

§ 38.

 1. Pacjenci podmiotu nie mogą:

1) samowolnie korzystać ze, sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń,
2) samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparatury medycznej,
3) wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia bez zgody personelu podmiotu,
4)  zakłócać realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 39.

 1. Odzież wierzchnią pacjenci pozostawiają w miejscu do tego przeznaczonym.
 2. Pacjenci zgłaszają się na zabiegi bez biżuterii, zegarków, telefonów komórkowych i innych urządzeń jeżeli mogłyby one zakłócić pracę sprzętu i aparatury, a także utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe udzielanie świadczeń zdrowotnych.

§ 40.

Spółka nie odpowiada za rzeczy będące własnością pacjentów pozostawione w szatni, szafkach lub pomieszczeniach podmiotu. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu.

§ 41.

Personel podmiotu zobowiązany jest do:

 • noszenia odzieży ochronnej,
 • przestrzegania kolejności przyjęć pacjentów,
 • kulturalnego, życzliwego i pościągliwego zachowania wobec pacjentów oraz
  pozostałych osób personelu.
 1. TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

§ 42.

 1. Pacjenci mogą składać skargi i wnioski dotyczące działalności podmiotu do Zarządu Spółki.
 2. Skargi i wnioski można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rejestracja@wiktoriamed.pl.
 3. Skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu spowodowanych czasową ich niezdolnością do pracy, urlopem itp. odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie. O tym fakcie pacjent zostaje powiadomiony.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Załącznik: Cennik świadczeń zdrowotnych

Wrocław, dnia 16.09.2021 r.

Zarząd Spółki