Regulamin rezerwacji wizyt

WIKTORIAMED Sp. z o.o. Powstańców Śląskich 58A lok. U2, 53-333 Wrocław

1.    Niniejszy regulamin rezerwacji wizyt, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady wpłaty oraz rozliczania zadatków na poczet zabiegów świadczonych w Wiktoriamed Sp. z o.o. zwanej dalej „Wiktoriamed”.


2.    Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Pacjentów „Wiktoriamed” w języku polskim.


3.    Rezerwacja terminu Zabiegu może nastąpić telefonicznie pod numerami telefonu +48 533307403, +48 533513077; mailowo:rejestracja@wiktoriamed.pl;  lub za pomocą aplikacji Znany Lekarz pl.


4.    Każdorazowo „Wiktoriamed”  może wymagać od Pacjenta wpłaty na wskazane konto bankowe zadatku we wskazanej indywidualnie Pacjentowi wysokości (wysokość uzależniona jest od wartości umawianego zabiegu i wynosi do 10% wartości wykonywanego zabiegu) w celu rezerwacji terminu na zabieg. Wpłacony zadatek nie podlega oprocentowaniu. By umówiony termin wizyty został zarezerwowany, zadatek należy wpłacić w terminie ….. dnia/ dni od dnia ustalenia terminu wizyty.


5.    Wpłacony zadatek odlicza się od kwoty należnej za zabieg, którego dotyczy.


6.   Pacjent ma możliwość uiszczenia ceny zadatku w następujący sposób: 
a.   przelewem bankowym na rachunek bankowy Wiktoriamed Sp. z o.o. numer 82 1160 2202 0000 0004 7207 8249 . Tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko Pacjenta oraz datę zabiegu.

b. za pobraniem tzn. gotówką bezpośrednio w „Wiktoriamed”
c.kartą kredytową/debetową.

 

Dowód wpłaty zadatku zostanie wydany bezpośrednio po wpłacie zadatku w „Wiktoriamed” lub – w przypadku wpłaty na konto bankowe „Wiktoriamed” – pozostaje do odbioru w siedzibie „Wiktoriamed” od kolejnego dnia roboczego po wpłynięciu środków na konto bankowe „Wiktoriamed.”


7.    W przypadku braku wpłaty na konto bankowe „Wiktoriamed” lub bezpośrednio w „Wiktoriamed” termin zabiegu nie zostanie zarezerwowany. Termin j.w. uznaje się za zarezerwowany w przypadku otrzymania zadatku przez „Wiktoriamed” 


8.   Zadatek nie jest zwracany i przepada na rzecz „Wiktoriamed” w przypadku nieprzystąpienia przez Pacjenta do zabiegu w umówionym terminie lub odwołania przez Pacjenta terminu zabiegu na mniej niż 2 (dwa) dni robocze przed planowanym terminem zabiegu – w takim przypadku kolejne umówienie terminu zabiegu wiąże się z wniesieniem kolejnego zadatku.


9.    Ustalony termin zabiegu strony mogą jednorazowo przełożyć bez konsekwencji jednak nie krócej niż na 3 (trzy) dni robocze przed umówionym przy wpłacie zadatku terminem zabiegu i na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc od daty pierwotnego terminu zabiegu. Jednorazowe przeniesienie terminu zabiegu na minimum 3 (trzy) dni robocze przed zarezerwowanym terminem nie wymaga wpłaty dodatkowego zadatku.


10. W przypadku, gdy Pacjent w dniu zabiegu pojawi się z przeciwwskazaniem do zabiegu, zadatek nie podlega zwrotowi, a Pacjent może jednorazowo przełożyć termin zabiegu na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od daty pierwotnego terminu zabiegu. W przypadku zaistnienia kolejnej sytuacji j.w. zadatek ulega przepadkowi na rzecz „Wiktoriamed” i „Wiktoriamed” nie jest zobowiązana do zwrotu zadatku na rzecz Pacjenta.


11. Na zarezerwowany zabieg należy się zgłosić najpóźniej na 10 minut przed umówioną godziną. „Wiktoriamed” zachowuje prawo do niewykonania zabiegu na rzecz Pacjenta, który stawi się w celu odbycia umówionej wizyty i wykonania zabiegu z opóźnieniem przekraczającym 15 minut w stosunku do umówionej godziny zabiegu przy wpłacaniu zadatku. W tej sytuacji zadatek nie jest zwracany i przepada na rzecz „Wiktoriamed”.


12. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Pacjenta i „Wiktoriamed”, zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia Pacjenta. Za tak wykonany zabieg należy się cena w pełnej wysokości pomniejszona o zadatek.

 

13. W przypadku nie wykonania zabiegu na podstawie decyzji „Wiktoriamed” lub wykonania zabiegu o wartości mniejszej niż kwota zadatku, Pacjent ma prawo do uzyskania zwrotu niewykorzystanej kwoty zadatku.

14. Klauzule informacyjne RODO i polityka prywataności dostępne są w zakładce https://wiktoriamed.pl/polityka-prywatnosci/