Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.WIKTORIAMED.PL

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Polityka prywatności ma charakter informacyjny. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w serwisie www.wiktoriamed.pl, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu www.wiktoriamed.pl jest PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ANITA MAŁYSA, NIP 894 113 62 56, adres poczty elektronicznej: rejestracja@wiktoriamed.pl, numer telefonu: 575910020 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Strony Internetowej.

3. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod następującymi danymi – e-mail: rejestracja@wiktoriamed.pl, nr. tel. 575910020, adres ul. Powstańców Śląskich 58A/U2 53-333 Wrocław.

4. Dane osobowe w serwisie www.wiktoriamed.pl przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

5. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne. Podobnie, związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z serwisu Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

6. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

II. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

III. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w serwisie w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

– Cel i podstawa przetwarzania danych: Wykonanie Umowy Sprzedaży/Usługi lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – wykonanie umowy); Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres przetwarzanych danych: Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

– Cel i podstawa przetwarzania danych: Marketing bezpośredni ( Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes administratora). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń.

Zakres przetwarzanych danych: Adres poczty elektronicznej

– Cel i podstawa przetwarzania danych: Marketing (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – zgoda); Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Zakres przetwarzanych danych: Imię, Nazwisko, nazwa firmy jeśli dotyczy, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej

– Cel i podstawa przetwarzania danych: Prowadzenie ksiąg rachunkowych

( Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 395); Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych.

Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

– Cel i podstawa przetwarzania danych: Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora ( Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO); Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń.

Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

IV. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE WWW.WIKTORIAMED.PL

1. Dla prawidłowego funkcjonowania serwisu, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak : przewoźnicy / spedytorzy / firmy kurierskie, dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy lub usługobiorcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

V. PROFILOWANIE W SERWISIE WWW.WIKTORIAMED.PL

1.Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanej w ten sposób oferty.

2. Profilowanie w Serwisie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Serwisu Internetowego. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1.Użytkownik serwisu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

VII. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę serwisu www.,,,,,,,,,pl

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w serwisie www.wiktoriamed.pl i pokazywania, że są zalogowani;

zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia

zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do serwisu www.wiktoriamed.pl

dostosowywania zawartości strony serwisu www.wiktoriamed.pl do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu www.wiktoriamed.pl

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony serwisu www.wiktoriamed.pl

remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających serwis www.wiktoriamed.pl poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz serwis internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należ y odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis www.wiktoriamed.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu internetowego Administratora.

Wrocław, 2019 r.